Ammoniakki kylmäaineena turvallisesti

0,00 

Tämä opas on suunnattu kylmä-, jäähdytys- ja lämpöpumppulaitoksia käyttäville sekä kyseisten laitosten hankintaa suunnitteleville. Oppaan tavoitteena on varmistaa kylmäaineena ammoniakkia käyttävän laitoksen turvallisuus kaikissa toimitusketjun vaiheissa hankinnasta ja suunnittelusta käyttöön saakka.

Tarkempi kuvaus

Tämä opas on suunnattu kylmä-, jäähdytys- ja lämpöpumppulaitoksia käyttäville sekä kyseisten laitosten hankintaa suunnitteleville. Näin ollen oppaassa ei ole selvitetty kylmätekniikan perusteita. Oppaassa termillä kylmälaitos tarkoitetaan kaikkia laite- ja laitostyyppejä, kuten kylmä-, jäähdytys ja lämpöpumppulaitteita ja -laitoksia, joissa käytetään ammoniakkia kylmäaineena.

Ammoniakkilaitoksen käyttäjän ja tilaajan on ymmärrettävä ainakin laitokseen liittyvät minimivaatimukset: mitä ne ovat ja miksi niitä vaaditaan. Jokaisen toimijan on muistettava, ettei lainsäädännöstä johtuvia vastuita voi siirtää sopimusteitse toiselle toimijalle.

Oppaan keskeisenä sisältönä on

  • kylmäaineena ammoniakkia käyttävään laitokseen liittyvien erilaisten riski- ja vaaratekijöiden tunnistaminen
  • riskien ja vaarojen ehkäisy ja minimointi huolellisella suunnittelulla ja toteutuksella
  • laitoksen turvallinen käyttö sisältäen myös huollon, kunnossapidon ja mahdolliset muutostyöt
  • turvallinen toiminta onnettomuustilanteessa.
  • Liitteissä on esitetty hyvien käytäntöjen mukaisia luetteloja ammoniakkilaitoksen turvallisuuden varmistamiseksi.

Oppaan tavoitteena on varmistaa kylmäaineena ammoniakkia käyttävän laitoksen turvallisuus kaikissa toimitusketjun vaiheissa hankinnasta ja suunnittelusta käyttöön saakka.

Tämä opas on valmistunut Suomen Kylmäliikkeiden Liitto ry:n, Suomen Kylmäyhdistys ry:n, Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston kemikaaliasiantuntijoiden ja Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) asiantuntijoiden ja kylmälaitoksia käyttävien ja valmistavien yritysten yhteistyön tuloksena.