Kylmälaitokset ja painelaitesäädökset

0,00 

Painelaiteohjeessa on pyritty avaamaan painelaitesäädöksiä sekä kylmälaitosten ominaispiirteitä niitä tarkemmin tuntemattomille ja kuvaamaan mahdollisimman selkeästi kunkin tahon vastuut ja velvollisuudet painelaitteen saattamisessa markkinoille vaatimusten mukaisesti sekä sen käytön aikaisen turvallisuuden varmistamisessa.

Tarkempi kuvaus

Keskustelu painelaitteista kylmäjärjestelmissä on ollut aktiivista, ja se on lisääntynyt kymmenen viime vuoden aikana. Tämä johtuu suurelta osin hiilidioksidilaitosten määrän nopeasta kasvusta. Näiden laitosten painelaiteturvallisuuteen liittyvät vaatimukset ovat osin huomattavasti korkeammat kuin perinteisten, selvästi matalammissa käyttöpaineissa toimivien laitosten.

Vaatimukset kylmälaitosten painelaiteturvallisuuden ja varsinkin dokumentoinnin suhteen ovat olleet kylmäalan toimijoille pitkä oppimisprosessi, joka ei vieläkään ole tullut päätökseen. Osansa siitä on saanut yhtä lailla painelaiteturvallisuutta valvova viranomainen kuin tarkastuslaitoksetkin.

Suurena haasteena on ollut, ja on edelleenkin, kylmälaitosten poikkeavuus muista painelaitekokonaisuuksista. Painelaitelaitteita koskevat säädökset on kirjoitettu kattaen kaikki painelaitteet sekä laitekokonaisuudet yleisellä tasolla, eikä niissä juurikaan erotella kylmälaitoksia. Tämä on johtanut siihen, että erilaisia tulkintoja painelaitesäädöksistä ja niiden soveltamisesta kylmälaitoksiin on valtavasti, eikä yhteistä, johdonmukaista linjaa asian parissa toimivien tahojen välillä välttämättä ole.

Suomessa painelaiteturvallisuutta valvova viranomainen Tukes selvitti vuonna 2020, kuinka hiilidioksidikylmälaitokset laitekokonaisuuksina ja niissä olevat painelaitteet täyttävät säädöksissä asetetut vaatimukset. Lopputulemana todettiin, että kylmälaitosten valmistajilla on edelleen parantamisen varaa säädösosaamisessa ja omistajilla käytön aikaisen turvallisuuden varmistamisessa. Tässä markkinavalvontakampanjassa oli osallisena lukuisia kylmälaitetoimittajia, kylmäurakointiliikkeitä, tilaajia sekä aiheen parissa toimivat tarkastuslaitokset. Kampanja oli hyvä herätys kylmäalalle, mutta korosti samalla sitä, että yhteinen linja painelaitesäädösten tulkinnassa kylmäalan, valvovan viranomaisen ja tarkastuslaitosten välillä on edelleen kateissa.

Tämän ohjeen on tarkoitus saada kaikki osapuolet näkemään kylmäjärjestelmien painelaitteet samassa valossa ja näin ollen helpottaa ja selkeyttää kaikkien kylmälaitosten ja niihin liittyvän painelaiteturvallisuuden kanssa toimivien tahojen työtä – säädöksiin perustuen ilman kenenkään omavaltaista tulkintaa.

Tässä ohjeessa on pyritty avaamaan painelaitesäädöksiä sekä kylmälaitosten ominaispiirteitä niitä tarkemmin tuntemattomille ja kuvaamaan mahdollisimman selkeästi kunkin tahon vastuut ja velvollisuudet painelaitteen saattamisessa markkinoille vaatimusten mukaisesti sekä sen käytön aikaisen turvallisuuden varmistamisessa.

Ohjeen tekemisestä ovat vastanneet Suomen Kylmäliikkeiden Liitto ry:n ja Suomen Kylmäyhdistys ry:n toimeksiannosta Juha Koskikuru ja Mika Kapanen.

Kylmälaitokset ja painelaitesäädökset (PDF)